Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van RSD Fabrics:

Artikel 1.Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van RSD Fabrics zijn de hierna genoemde (leverings) voorwaarden van toepassing.

Artikel 2. Betalingen & bestellingen
2.1 Bestellingen worden pas uitgevoerd na vooruitbetaling.
2.2 Betaling is mogelijk op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van RSD Fabrics. Betalingen op Rabobank banknr.124020011 t.a.v.: RSD Fabrics.
2.3 Indien de door u bestelde stof- of quiltmaterialen tijdelijk niet verkrijgbaar zijn, worden deze zo snel mogelijk nageleverd.
2.4 Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, betalings- en algemene voorwaarden van RSD Fabrics akkoord gaat.
2.5 Indien het door u het opgegeven e-mail adres onjuist is, kunt u de orderbevestiging niet ontvangen. De gemaakte bestelling kan dan ook niet uitgeleverd worden.

Artikel 3. Leveringen
3.1 De door RSD Fabrics opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn meer dan 30 dagen bedraagt. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is, zonder nadere ingebrekestelling.
3.2 Artikelen worden verstuurd via TNT Post of derden of kunnen worden afgehaald in onze winkel; Langestraat 29 te Huissen.
3.3 Levering vindt plaats zolang de vooraad strekt.
3.4 Wij streven ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden. Op zondag en maandag vinden geen verzendingen plaats,
3.5 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u RSD Fabrics daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
3.6 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft RSD Fabrics de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
3.7 RSD Fabrics is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de artikelen tijdens het verzenden via derden.
3.8 Wij verzenden alle pakketten 2 x per week.

Artikel 4. Ruilen & retourneren
4.1 Stoffen kunnen niet geruild worden.
4.2 Boeken kunnen niet geruild worden.
4.3 CD's kunnen niet geruild worden.
4.4 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan RSD Fabrics te retourneren. Uitzonderingen zijn hierboven beschreven (Artikel 4). Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de koper.
4.5 Is er een artikel verkeerd opgestuurd, dan wordt dat kosteloos door ons omgeruild.
Neem hier contact met ons op binnen 3 werkdagen (zie artikel 3.5) .
4.6 De kleuren van de stof kunnen een afwijking hebben t.o.v. de kleur op het beeldscherm. Op kleurafwijking kunnen geen artikelen retour worden gezonden.

Artikel 5. Aanbiedingen/overeenkomsten
5.1 Alle aanbiedingen van RSD Fabrics zijn vrijblijvend. RSD Fabrics behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
5.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door RSD Fabrics.
RSD Fabrics is gerechtigd een bestelling te weigeren en/of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt RSD Fabrics dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 6. Prijzen & kosten
6.1 De prijzen op de website worden vermeld in Euro's (€) inclusief btw.
6.2 De prijzen zijn exclusief bezorgkosten. De kosten hiervan worden tijdens het afrekenen aan u bekend gemaakt.
6.3 In onze winkel in de Langestraat 29 te Huissen, kunt u ook andere lengtes bestellen.

Artikel 7. Overmacht
7.1 RSD Fabrics heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat RSD Fabrics gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan RSD Fabrics kan worden toegerekend, omdat dit niet te wijten is door haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.